Om oss

FB_IMG_1565597085718

 

 

ARBETSMILJÖPOLICY JUF

 

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för samtliga bolag i ByggPartner- koncernen där JUF ingår, vilket innebär att:

 

 • Vårt arbetsmiljöarbete ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs
 • Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats
 • Vår arbetsmiljö ska präglas av en fysisk, psykisk och socialt utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för ohälsa och olycksfall förebyggs
 • Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och sträva efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö för alla våra medarbetare

 

I ByggPartner-koncernen, där JUF ingår, innebär det att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i allt vi gör genom att:

 

 • Vi har skriftliga rutiner, instruktioner, checklistor och blanketter som främjar arbetet inom arbetsmiljö
 • Arbetsmiljöarbetet genomförs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
 • Alla anställda har en skyldighet att följa våra ordnings- och skyddsregler samt upplysa arbetsgivaren om de risker och brister som kan finnas på arbetsplatsen
 • Arbetschef, platschef och arbetsledare har kunskaper, kompetens, befogenheter och resurser för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
 • Alla anställda ska ha rätt kunskaper och kompetens för att kunna arbeta säkert
 • Riskbedömningar med vidtagna åtgärder, kontroller och uppföljningar genomförs regelbundet i verksamheten
 • Vid förändringar undersöker och riskbedömer vi regelbundet såväl vår fysiska, som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats
 • Alla observationer, tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder
 • Arbetsanpassning och rehabilitering ingår som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Vi har som mål att den anställde så snart som möjligt ska kunna komma tillbaka till sin arbetsplats. Vid behov anlitas extern expertkunskap
 • Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete

 

 


MILJÖPOLICY JUF

 

JUF Byggnadsställningars miljöarbete ska vara en naturlig och integrerad del i våra processer. Vi ska verka för att minimera vår miljöpåverkan. Vi ska arbeta förebyggande och långsiktigt i vårt miljöarbete, där hållbarhet är en av grundstenarna. Vi ska ta ansvar genom att:

 

 • Uppfylla de lagar, förordningar och bindande krav som gäller rörande miljön.
 • Skapa medvetenhet hos våra medarbetare, leverantörer och kunder om miljö- och hållbarhet.
 • Arbeta med ständiga förbättringar i våra processer med syfte att bli bättre.
 • Inventera, analysera, värdera och besluta om åtgärder baserat på de risker och möjlig­heter som finns inom företagets verksamhet kopplat till miljö.
 • Kontinuerligt förbättra och minska vår restproduktshantering.
 • Planera våra resor och samordna inköp, så att vi minimerar våra utsläpp av skadliga växthusgaser från interna och externa transporter.
 • På våra arbetsplatser källsortera och i största möjliga mån använda återvinningsbart emballage.
 • Minimera vårt avfall och det avfall som uppkommer i projekt, sortera enligt våra eller våra kunders avfallsrutiner.
 • Bidra till återvinning och återanvändning av material och produkter genom våra val av leverantörer.

Kompetens och erfarenhet för din säkerhet

 

JUF Byggnadsställningar AB är ett Borlängebaserat företag med hela Sverige som marknad. Vår huvudverksamhet är säkra byggnadsställningar, fallskydd och väderskydd. Vi tillhandahåller ställningar för alla sorters projekt, framför allt inom bygg- och industri, men också för event-och scenkonstruktioner.

 

Ursprunget till JUF Byggnadsställningar startades i mitten av 1970-talet i välkända Wemas.   Delar av verksamheten inom Wemas såldes sedan på 1980-talet till Jakobssons Svets & Mek i Borlänge, JBS, som bildade dotterbolaget JUF – Jakobssons Uthyrning och Försäljning.
Under en period ingick JUF tillsammans med NCC i ett konsortium, och arbetade då under namnet JAS. När konsortiet så småningom upplöstes återgick bolaget till tidigare omfattning under namnet JUF.

 

2001 köptes JUF Byggnadsställningar av ByggPartner, och är sedan dess ett helägt dotterbolag. Under åren har vi medverkat vid en rad spännande projekt, bland annat de stora utbyggnaderna av Stora Enso Kvarnsveden, Södra Station Stockholm, Globen samt flera större uppdrag åt SSAB.

 

Vi är en av de äldsta medlemmarna i ställningsentreprenörernas branschförbund STIB, en garant för seriositet och konsekvent säkerhetsarbete.

KVALITETSPOLICY JUF

 

Som entreprenör ansvarar vi inte bara för våra egna prestationer, utan även för de som utförs av underentreprenörer, materialleverantörer och transportörer. Vi ser vikten av samförstånd och samarbete för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov.

 

JUF Byggnadsställningar ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor, där vi tillsammans med branschorgan, kunder och leverantörer utvecklar ställningsbranschen.

 

 • Vi skall arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, standarder och övriga krav.
 • Vi skall ha ett öppet och lärande företagsklimat.
 • Vi skall arbeta proaktivt för att identifiera risker och förbättringsområden.
 • Vi skall utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Vi skall arbeta förebyggande och långsiktigt där hållbarhet är en av grundstenarna.
 • Vi skall med personligt engagemang, sunt förnuft och gedigen kompetens säkerställa att tillsammans med våra samarbetspartners leverera i projekten i rätt utförande och i rätt tid.